टोखा चण्डेश्वरी गाविसको आ.व.०७१।०७२ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रमको पूर्ण पाठ

 ९ भाद्र २०७१, सोमबार १७:४०   | न्यूज अफ टोखा


(News of Tokha)- टोखा चण्डेश्वरी गाविसले आर्थिक वर्ष २०७०।०७१ को आय ब्यय, कार्यान्वियत योजनाहरुको समिक्षात्मक कार्यक्रम गएको साउन ३० गते एक कार्यक्रम वीच सम्पन्न गरेको छ । उक्त्त कार्यक्रममा गाविस सचिव लक्ष्मी प्रसाद अधिकारीले आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ को बजेट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको थियो ।
गाविस सचिव अधिकारीले प्रस्तुत गरेको आ.व.०७१।०७२ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रमको पूर्ण पाठः
टोखा चण्डेश्वरी गा.वि.स.सचिव श्री लक्ष्मी प्रसाद अधिकारी ज्यू बाट प्रस्तुत आ.व.०७१।०७२ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रम ः
प्रस्तावहरु ः                                     
१. आर्थिक वर्ष ०६९।०७० को यथार्थ संशोधित आय÷ब्यय
२. आर्थिक वर्ष ०७०।०७१ को मंसिर मसान्त सम्मको संशोधित आय÷ब्यय
३. आर्थिक वर्ष ०७१।०७२ को अनुमानित तथा प्रस्तावित आय÷ब्यय
४. आर्थिक वर्ष ०७१।०७२ को राजश्व प्रक्षेपन
५. आर्थिक वर्ष ०७१।०७२ को लागि अपनाईने नीतिहरु
निर्णयहरु ः
निर्णय नं. १. आर्थिक वर्ष ०६९।०७० को यथार्थ आय÷ब्यय यस प्रकार रहेको अनुमोदन गरियो ।
गत आ.व. २०६९।०७० को बास्तविक आय ।
ब.शि.   शिर्षक                आय रकम
१.१.२   मालपोत              ,४०,२०९।००
१.३.१   सिफारिस              ,०४,८९३।५०
                नक्सापास             ११,१८,२५७।००
१.५    स्रोत उपयोग र अन्य     ८०,०००।००
                जम्मा आन्तरिक आय    २२,४३,३५९।५०
बाह्य आयको प्रस्तावित तथा बास्तविक
२.१.१.   नेपाल सरकार अनुदान    १४,५६,०००।००
२.१.१   जि.वि.स अनुदान        ,२४,०००।००
                जम्मा बाह्य आय        १७,१८,५००।००
कूल आन्तरिक÷बाह्य आय        ३९,६१,८५९।५०
बेरुजु दाखिला नामांकरण साईनबोर्ड २४,३००।००
बैंक मौज्दात                  ,०६,११५।७४
सामाजिक सुरक्षा भत्ता           १४,५६,०००।००
कूल आम्दानी                 ५५,४८,२७५।२४
गत आ.व. २०६९।०७० को बास्तविक खर्च
शिर्षक                       खर्च रकम
तलव÷भत्ता                    ,६६,२२७।००
अतिथी सत्कार                ६२,२७५।००
महसुल                      ३०,०००।००
कार्यालय संचालन              ,०६,५५८।००
आर्थिक सहयोग चन्दा           १२,९००।००
पुजिगत खर्च                  १२,५६,९५२।००
जिविस फिर्ता                  ,७९,५७१।००
लक्षित÷कृषी कार्यक्रम            ,८७,०००।००
सामाजिक सुरक्षा भत्ता           १४,५६,०००,००
बैंक मौज्दात                  १३,९०,७९२।२४
कूल खर्च                            ५५,४८,२७५।२४
ख. पुजिगत कार्यक्रम अन्तर्गत
युवा तथा खेलकुद कार्यक्रम                          रु. ९५,०००।००
संस्थागत गतिविधी स्वास्थ्य शिविर, रक्तदान, युवा कार्यक्रम   रु. ४५,०००।००
सूचनामूलक विज्ञापनमा                             रु. ४४,५००।००
संस्कृति पर्व÷जात्रा खर्च                             रु. १,७५,०००।००
परामर्श सेवा                                     रु. ५८,४७५।००
गाविस वेब साईत                                 रु. २५,०००।००
खानेपानी मर्मत                                   रु. ७,८९०।००
पुजिगत खर्च अन्तर्गत
कार्यालय सुधार              ,५२,९८७।००
स्वास्थ्य सेवा               ,६०,०००।००
सरसफाई                  ८३,१००।००
ढल निकास सुधार मर्मत      ,३५,०००।००
सम्पदा संरक्षण भिमसेन म.   ७५,०००।००
लक्षितवर्ग कार्यक्रम अन्तर्गत
महिला कार्यक्रम ३ वटा आयोजनाहरु       रु १,७२,०००।००
अपांगता कार्यक्रम १ वटा आयोजना        रु २०,०००।००
जेष्ठ नागरिक कार्यक्रम १ वटा आयोजना     रु ५०,०००।००
कृषी कार्यक्रम तथा आयोजना            रु १,४५,०००।००
सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत               पहिलो         दोस्रो          तेस्रो           जम्मा
जेष्ठ नागरिक                  ,७६,०००।००    ,७०,०००।००    ,५६,०००।००    ,०२,०००।००
एकल÷विधवा                  ,००,०००।००    ,९६,०००।००    ,९६,०००।०००   ,९२,०००।००
अपांग                       १६,०००।००      १६,०००।००      १६,०००।००      ४८,०००।००
जम्मा                       ,९२,०००।००    ,८२,०००।००    ,६८,०००।००    १४,४२,०००।००
               
सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत जिविसबाट प्राप्त रु १४,५६,०००।०० मध्ये रु १४,४२,०००।०० बितरण गरी बाकी रहेको रु १४,०००।०० नेपाल सरकारको राजश्व खातामा दाखिला गरिएको ।      
निर्णय नं. २ उपर आर्थिक वर्ष ०७०।०७१ को मंसिर मसान्त सम्मको संशोधित आय÷ब्यय यस प्रकार रहेको छ ।
क. आय तर्फ
अ. आन्तरिक आयको अनुमानित तथा चालु आ.व.को मंसिर मसान्तसम्मको संशोधित
ब.शि.   शिर्षक         अनुमानित             संशोधित
१.१.२   मालपोत        ,००,०००।००           ,९८,६१५।००
१.३.१   सिफारिस       ,००,०००।००           ,९२,२६७।००
                नक्सापास      १०,००,०००।००          ४०,३२०।००
१.१.१    घर कर        ५०,०००।००           
१.१.६   बहाल धरौटी कर ,००,०००।००          
१.१.७   ब्यवसाय कर    ५०,०००।००           
१.२.१   सेवा शुल्क      ,००,०००।००          
१.४.१   स्रोत उपयोग    ५०,०००।०             ,६०,०००।००
१.५.२   दण्ड सजाय     १०,०००।००
जम्मा आन्तरिक आय    २२,६०,०००।००          ,९१,२०२।००
आ) बाह्य आयको अनुमानित तथा संशोधित
ब.शि.   शिर्षक                अनुमानित             संशोधित
२.१.१   नेपाल सरकार अनुदान    १९,५०,०००।००          ,९३,०००।००
२.१.२   जि.वि.स अनुदान        ,००,०००।००           २५,०००।००
                जम्मा बाह्य आय        २१,५०,०००।००          ५१८०००।००
               
आन्तरिक÷बाह्य कूल आय        ४५,१०,०००।००          ११,३७,२०२।००
गत वर्षको बैंक मौज्दात                              १३,९०,७९२।२४
मंसिर मसान्तसम्मको कूल आय                       २५,२७,९९४।२४
ख. खर्च तर्फ
अ) चालु प्रशासनिक खर्च तर्फ प्रस्तवित एकमुष्ठ खर्च रु ९,०२,०००।०० तथा मंसिर मसान्तसम्मको संशोधित एकमुष्ठ रु ३,१०,२११।००
ब.शि.   शिर्षक         अनुमानित             संशोधित
१.०१    तलव          ,२०,०००।००           ,६५,१७४।००
१.०२   भत्ता           ९५,०००।००            ३२,९९२।००
२.०१   महसुल        २०,०००।००           
२.०३   कार्यालय संचालन ,५०,०००।००           ५३,१८७।००
२.०७   परामर्श सेवा    ६०,०००।००            २५,९७०।००
२.०८   विविध         ५७,०००।००            ३३,३५८।००
                जम्मा         ,०२,०००।००           ,१०,२११।००
आ) पुजिगत खर्च तर्फ एकमुष्ठ    रु. ३६,०८,०००।००      
क. पुजिगत तथा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम
शिर्षक विवरण                        प्रस्तावित       संशोधित
१. संस्कृति जर्गेना तथा सम्बद्र्धन        १५०,०००।००     १०,०००।००
२. सरसफाई                         ,००,०००।००
३. प्रा.स्वा.केन्द्र स्वयं सेवीका भत्ता        ५०,०००।००
४. चण्डेश्वरी नि.मा.वि भौतिक पू.वि ,००,०००।००
५. खानेपानी सुधार मर्मत               ,००,०००।००    ,०००।००
६. सडक सुधार मर्मत                  ,५०,०००।००    ,३०,०२०।००   
७. गाविस भवन निर्माण                ,००,०००।००
८. तलेजु मन्दिर परिसर जिर्णोद्वार        ,००,०००।००
९. वडा नं. ४ को अण्डर ग्राउण्डढल               ५४,०००।००
१०. मर्मत÷सम्हार                            ,००,०००।००
११. गणेश पोखरी मर्मत सुधार                         ४०,०००।००
१२. दल्खु अण्डरग्राउण्ड ढल निकास                     ,१९,१४०।००
१३. मालपोत फिर्ता                                  ,००,१८२।००
१४. गणेस्थान मूल सडक बरपिपल ब्यवस्थापन            १०,०००।०
१५. बालुवा धरौती जिविस दाखिला                      ,५२,०००।००
               
                जम्मा                १८,०४,०००।००          ,६७,३४२।००
ख. अनुदान कार्यविधी २०६७ ले निर्दिष्ट गरेका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रः एकमुष्ठ  रु १८,०४,०००।००
१. विपन्न वर्गका महिला ः आयोजना÷कार्यक्रम                   रु ३,६०,८००।०० निकासा भएको   रु. ७९,०५०।००
२. सबै जात जातीका विपन्न वर्गका बालबालिकाको आयोजना कार्यक्रम रु ३,६०,८००।०० निकासा भएको रु.  २५,०००।००
३. सबै जातजाति आर्थिक÷सामाजिक रुपमा पिछडिएका वर्ग जेष्ठ नागरिक÷अपांग
                                                                                क. आयोजना बापत      रु २,४१,०००।०० निकासा भएको रु. ७४,०००।००
                                                                                ख. स्वास्थ्य कार्यक्रम    रु ३,००,०००।०० निकासा भएको रु. ८०,०००।००
                                                                                                जम्मा  रु १२,६२,६००।०० निकासा भएको रु. २,५८,०५०।००
                आयोजना तथा कार्यक्रम अन्तर्गत ९ वटा संस्थाले अगाडी बढाएको कार्यक्रममा कार्यक्रम खर्च प्रदान गरिएको छ ।
४. कृषी बृद्धि विकास प्रवद्र्धन
                क. तालिम            रु. १,००,०००।०० निकासा भएको रु ५०००।००
                ख. कृषी भ्रमण         रु. १,००,०००।००
                ग. बोरिंग÷सिंचाई        रु. ३,४१,२००।००
चालु आ.व.को मंसिर मसान्तसम्मको चालु प्रशासनिक, पुजिगत तथा लक्षितवर्ग गरी कूल खर्च रु १३,४०,६०३।००
निर्णय ३ आर्थिक वर्ष ०७१।०७२ को अनुमानित तथा प्रस्तावित आय÷ब्यय यस प्रकार
१. आ.व. २०७१।०७२ का लागि प्रस्तावित आय विवरण ः
क. आन्तरिक आय तर्फको प्रस्तावित
ब.शि.नं. विवरण               रकम
१.१.१    घरजग्गा कर           ५०,०००।००
१.१.२   मालपोत              ,००,०००।००
१.१.६   बहाल धरौटी कर        ५०,०००।००
१.१.७   ब्यवसाय कर           ५०,०००।००
१.२    सेवा शुल्क             ,००,०००।००
१.३    सिफारिस दस्तुर        २०,००,०००।००
१.५    स्रोत उपयोग÷अन्य       ,००,०००।००
१.५.२   दण्ड सजाय            १०,०००।००
                कूल आन्तरिक आय     २७,६०,०००।००
                ख. बाह्य आय तर्फको प्रस्तावित
२.१.१   नेपाल सरकार अनुदान    १९,५०,०००।००
२.१.३   जिल्ला विकास समिति   ,००,०००।००
                कूल बाह्य आम्दानी      २२,५०,०००।००
आन्तरिक तथा बाह्य कूल आम्दानी रु ५०,१०,०००।००
२. आ.व. २०७१।०७२ का लागि प्रस्तावित ब्यय विवरण
क. प्रशासनिक चालु खर्च ः
ब.शि.नं. विवरण               रकम
१.०१    कर्मचारी तलव          ४२०,०००।००
१.०२   भत्ता                  ८०,०००।००
२.०१   महसुल               २५,०००।००
२.०३   कार्यालय संचालन       ,००,०००।००
२.०४   विविध खर्च            ६०,०००।००
३.०१   सामाजिक सेवा अनुदान   १०,०००।००
४.०१   कार्यक्रम खर्च           २०,०००।००
४.०३   उत्पादन÷सेवा÷परामर्श    ५०,०००।००
९.०१    भैपरि                 ३७,०००।००
                जम्मा                १०,०२,०००।००
ख. सार्वजनिक निर्माण पुजिगत अन्तर्गका कार्यक्रम तथा योजनाहरु ः
१. स्वास्थ्य अन्तर्गत एकमुष्ठ            रु १,००,०००।००
                क. प्रा.स्वा.केन्द्रचण्डेश्वरी स्वास्थ्य स्वयंसेविका प्रोत्साहन भत्ता        रु ५०,०००।००
                ख. टोखा झोर एम्बुलेन्स सेवा संचालन ब्यवस्थापन कार्यका लागि     रु २५,०००।००
                ग. विविध स्वास्थ्य शिविर तथा कार्यक्रम संचालनका लागि          रु २५,०००।००
२. सरसफाई अन्तर्गत एकमुष्ठ     रु. ११०,०००।००
क. टोखा चण्डेश्वरी स.स.लाई १९ वडा सरसफाई÷माटो फिलिंग कार्यका लागि रु १,१०,०००।००
३. खानेपानी अन्तर्गत एकमुष्ठ            रु ४,००,०००।००
                क. बृहत खानेपानी तथा स.स.उ.समिति शार्वजनिक धारा जडान       रु १००,०००।००
                ख. टोखा खानेपानी तथा स.स.उ.स खानेपानी मर्मत÷ब्यवस्थापन      रु. १००,०००।००
                ग. फैडोल, लब्बु तथा भिल्ली खानेपानी संचालनका लागि            रु १००,०००।००
                घ. टोखा बस्ती भित्रको ढुंगेधारा, इनार मर्मत÷ब्यवस्थापनका लागि     रु १००,०००।००
४. शिक्षा तर्फ एकमुष्ठ रु ४००,०००।००
                क. चण्डेश्वरी नि.मा.वि भौतिक पूर्वाधार बिकासका लागि             रु ४००,०००।००
५. ढल निकास तर्फ एकमुष्ठ रु ४५०,०००।००
                क. वडा नं. ४ अण्डरग्राउण्ड ढल निकास                         रु १००,०००।००
                ख. वडा नं. ३ को अण्डरग्राउण्ड ढल निकास ब्यवस्थापन            रु २००,०००।००
                ग. नाथेश्वरी सिढी ढल मर्मत ब्यवस्थापन                       रु. ५०,०००।००
                घ. दल्खु अण्डरग्राउण्ड ढल निर्माण                            रु. १००,०००।००        
६. इट्टा सोलिंग तर्फ एकमुष्ठ रु २००,०००।००
                क. टोखा चण्डेश्वरी वडा नं. २ इट्टा सोलिंग कार्यका लागि           रु २००,०००।००
७. सडक निर्माण तर्फ एकमुष्ठ रु १५०,०००।००
                क. टोखा चण्डेश्वरी वडा नं. ५,,,८ र ९ बैकल्पिक सडक निर्माण     रु ५०,०००।००
                ख. चण्डेश्वरी वडा नं. १ बैकल्पिक सडक निर्माण                   रु ५०,०००।००
                ग. चेली सडक मर्मत तथा निर्माण                             रु ५०,०००।००
८. चिहान निर्माण तर्फ एकमुष्ठ रु ४४,०००।००
                क. लब्बु चिहान निर्माण तथा सिमांकन कार्यका लागि              रु ४४,०००।००
९. सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण तर्फ एकमुष्ठ रु १००,०००।००
                क. तलेजु मन्दिर संरक्षण कार्यका लागि                         रु १००,०००।००
१० गा.वि.स. कार्यालय मर्मत सुधारका लागि रु ५०,०००।००
ग. लक्षित वर्गको ३५ प्रतिशत रकम एकमुष्ठ रु १४,०२,८००।००
१. विपन्न वर्गका महिला आयोजना कार्यक्रमका लागि १० प्रतिशतका दरले      रु ४००,८००।००
                क. महिला हस्तकला प्रदर्शनी तथा प्रतियोगीता      रु. १००,०००।००
                ख. महिला सचेतना÷स्वास्थ्य÷बृद्धिविकास कार्यक्रम   रु. १००,४००।००
                ग. साक्षरता कार्यक्रम                         रु. ५०,०००।००
                घ. महिला ब्यवसायिक शिप विकास तालिम               रु. १००,४००।००
                ङ. विपत ब्यवस्थापन तथा महिला उत्थान कार्यक्रम रु. ५०,०००।००
२. सबै जातजाती विपन्न वर्गका बाल बालिकाका लागि १० प्रतिशतका दरले     रु ४००८००।००
                क. टोखा चण्डेश्वरी बाल उद्यान निर्माण            रु २००,०००।००
                ख. बालविकास तथा विविध कार्यक्रम संचालन      रु ५०,८००।००
                ग. सबै जातजाती प्रवद्र्धन तथा संस्कृति संम्बद्र्धन रु. १५०,०००।००
                 
                                 जनजाती÷संस्कृति प्रवद्र्धन तथा सम्बद्र्धन कार्यक्रम
चण्डेश्वरी दाफा खलः                  १०,०००।००
चण्डेश्वरी भजन खलः                 १०,०००।००
सपनतिर्थ दाफा खलः                 १०,०००।००
जोरभिमसेन दाफा खलः               १०,०००।००
भगवती बैंण्ड खलः                   १०,०००।००
सपनतिर्थ धां खलः                   ,०००।००
प्वँ खलः                          ,०००।००
सपनतिर्थ लेचा धिमे खलः             ,०००।००
न्याय्खी खलः                       ,०००।००
इन्द्रायण दाफा खलः यां प्याख          ,०००।००
मूल नाईके पुजा खर्च (हेमराज श्रेष्ठ)      ३०,०००।००           
जिवित देवी गणेश÷कुमारी अनुदान       २०,०००।००
नेपालभाषा लिपी प्र÷नेवा गुथि          २५,०००।०
३. सबै जनजाती÷पिछडावर्ग÷जेष्ठ नागरिक÷आदीबासी÷ अपांग १५ प्रतिशतले रु ६,०१,२००।००
                क. जनजाती पिछडावर्ग युवा उत्थान कार्यक्रम       रु १,६०,४००।००
                ख. वडा नं. ५ को बृद्ध मैत्री पाटी निर्माण          रु २०,०००।००
                ग. जेष्ठ नागरिक संरक्षण कार्यका लागि            रु २०,४००।००
                घ. अपांग सम्बन्धित विविध कार्यक्रम संचालनका    रु १००,४००।००
                ङ. आदीबासी÷जनजाती÷दलित÷जेष्ठ नागरिक तथा विपन्न वर्गका लागि स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गत टोखामा संचालित रात्रिकालिन स्वास्थ्य सेवा इमर्जेन्सी सेवा संचालनका लागि रु ३००,०००।००
               
घ. कृषी विकास एकमुष्ठ १५ प्रतिशतका दरले       रु ६०१२००।००
१. कृषी सडक खुडोल                   रु ५०,०००।००
२. कृषक मैत्री पदमार्ग इकुलाग सिडि निर्माणरु १००,०००।००
३. कृषी हात बजार ब्यवस्थापन          रु ५०,०००।००
४. पशुसेवा कार्यक्रमका लागि            रु १००६००।००
५. असल किसान प्रोत्साहन कार्यक्रम      रु १००,०००।००
६. टोखा चण्डेश्वरी भकारी सुधार अभियान   रु ५०,०००।००
७. चण्डेश्वरी मन्दिर कृषी राजकुलो मर्मत   रु १५०,६००।००
निर्णय ४आर्थिक वर्ष २०७१।०७२ मा राजश्व सेवा, शुल्क तथा दस्तुरहरुमा गाविसले लिएका नीतिहरु
नक्सापास प्रतिवर्ग फुट रु १०÷– संस्थागत तथा रु ५÷– ब्यक्तिगत ।
चारकिल्ला प्रतिरोपनी रु २०००।०० सो भन्दा माथि प्रति आना रु १२५÷–, न्यूनतम चारकिल्ला सि. रु १०००।००
घरबाटो सिफारिस
क. पिच मोटरबाटो प्रतिरोपनी रु ६०००।०० सो भन्दा माथि प्रतिआना रु ४००।००, न्यूनतम रु १५००।०० (चारआना भन्दा तल)
ख. कच्चीमोटरबाटो प्रतिरोपनी रु ४०००।०० सो भन्दा माथि प्रतिआना रु २५०।००, न्यूनतम रु १०००।०० (चारआना भन्दा तल)
ग. गोरेटोबाटो प्रतिरोपनी रु ३०००।०० सो भन्दा माथि प्रतिआना रु २००।००, न्यूनतम रु ८००।०० (चारआना भन्दा तल)
घ. बाटो नभएको प्रतिरोपनी रु २०००।०० सो भन्दा माथि प्रतिआना रु १२५।००, न्यूनतम रु ५००।०० (चारआना भन्दा तल)
मालपोत
प्रति रोपन रु १००।००
५० प्रतिशत विकास शुल्क रु ५०।००
(चालु, बक्यौता र जरिवाना कूल गरी त्यसको ५० प्रतिशत स्थानीय विकास शुल्क उठाउने छ ।)
बक्यौता जरिवाना यस प्रकार लाग्नेछ ।
१ वर्षको २० प्रतिशत            २ वर्षको २५ प्रतिशत           ३ वर्षको ३० प्रतिशत
४ वर्षको ३५ प्रतिशत           ५ वर्षको ४० प्रतिशत           ६ वर्षको ५० प्रतिशत
७ वर्षको ६० प्रतिशत           ८ वर्षको ७० प्रतिशत           ९ वर्षको ७८ प्रतिशत
२० देखी ४८ वर्षको बक्यौताको सतप्रतिशत जरिवाना गरिने छ ।
  बिद्युत लाईन जडान तथा धारा जडान सिफारिसका लागि अनिवार्य नक्सापास गरिएको छ । नक्सापास नभएको र दर्ता बाँकी घरमा विजुली जडान सिफारिसका लागि कूल वर्गफुटको ३५ प्रतिशत धरौती राखी सिफारिस दिइने छ ।
ठुला उद्योग÷कल कारखाना÷फर्म दर्ता सिफारिस रु ५०००।००
टहरा प्रमाणित        रु १०००।००
पसल÷ब्यवसाय÷फर्म दर्ता       रु १०००।००
ब्यवसायिक प्रयोजनका लागि गरिने मुल्यांकन सिफारिसमा कुल मूल्यांकनको ०.०१ प्रतिशत दस्तुर लाग्ने ।
विद्यार्थीको बैदेशिक शैक्षिक अध्ययन प्रयोजनका लागि मुल्यांकन सिफारिसमा ०.००१ प्रतिशत दुस्तर लाग्ने । सामान्य सिफारिस सरहको दस्तुर समेत लाग्ने छ ।
नाता सम्बन्ध, बार्षिक आय प्रमाणित, कर भुक्तान प्रमाणित जस्ता बैदेशिक प्रयोजनका लागि बनाईने कागजातमा सामान्य सिफारिस सरहको दस्तुर असुल उपर गरिने छ ।
सामान्य सिफारिस दस्तुर रु ५००।००
३५ दिन नाघेको ब्यक्तिगत घटना दर्ता (जन्म, मृत्यु, विबाह, बसाई सराई) मा जरिवाना रु ५०।०० लाग्नेछ ।
अन्य सेवा कर गत आ.व.लाई नै निरन्तरण दिने ।
आर्थिक वर्ष २०६८।०६९ को अडित प्रतिवेदन अनुमोदन गरियो । अडित प्रतिवेदन उपर छलफल गरी प्रतिवेदनले पुष्ट्याइएको आम्दानी तथा खर्चको बारेमा जानकारी गराइयो । उक्त प्रतिवेदन अनुसार आ.व २०६८।०६९ को बास्तविक आम्दानी आन्तरिक तथा बाह्य गरी कूल रु ५५५५८२०।७४ भएको थियो भने बास्तविक खर्च तर्फ प्रशासनिक चालु, पुजिगत तथा लक्षितवर्ग समेत गरी रु ५४४९७०५।०० भई बैंक मौज्दात रु १०६११५।७४ रहेको थियो । आ.व. ०६८।०६९ मा देखीएका पेश्कीहरु उपर छलफल भई पेश्की तथा बेरुजु असुर उपरमा विशेष जोड दिने तथा यस आ.व. देखी विगतमा पेश्की देखिएका संघ संस्था, उपभोक्ता समिति तथा ब्यक्तिहरुलाई कुनै पनि बजेट उपलब्ध नगराउने निर्णय गरियो ।
इलाका स्तरिय योजनाको लागि पुजिगत तर्फको बजेटबाट दल्खु सडक निर्माणमा लगाउने र आ.व. ०७१।०७२ भित्र सडक तथा ढल निर्माण सम्पन्न गरिने ।
जिल्ला विकास समिति अनुदान तर्फको योजनाबाट निम्नानुसारको योजना छनौट गरियो ।
क. महिला मैत्री शार्वजनिक भवन निर्माण
ख. विपन्न बालबालिकाको चेतनस्तर उकाष्न स्थानीय स्तरमा १ बाल पुस्तकालय र शिशु स्याहार केन्द्र निर्माण ।
ग. आदिबासी, बिपन्न नेवार समुदायका ब्यक्तिलाई ब्यवसायिक कृषी तालिम
घ. सपनतिर्थ दोभान हुँदै फैडोल मालुङ सडक सुधार तथा निर्माण ।
ङ. शिवपुरी खानेपानी आयोजना
च. खेलकुद विकास आयोजना ।
केन्द्रियस्तरका योजनाबाट निम्न योजना छनौट गरियो ।
क. नासलपाको टोखागेट सडक निर्माण                                         रु. २५,००,०००।००
ख. लोहरपाखा तथा नासलपाखा सिढी निर्माण              रु. ५०,००,०००।००
ग. चण्डेश्वरी बस्ती भित्रको टोल चोकहरुमा इट्टा सोलिंग     रु. ७०,००,०००।००
घ. चण्डेश्वरी गा.वि.स. भवन निर्माण                     रु. ५०,००,०००।००
टोखा चण्डेश्वरी गाविसलाई खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा पूर्व गर्नुपर्ने पूर्वाधार निर्माण कार्य यो परिषद लगतै कार्य तीव्रताका साथ अगाडी बढाई यसै आ.व. ०७०।०७१ भित्र टोखा चण्डेश्वरी गाविसलाई खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिने निर्णय गरियो ।
यस गाविस भित्र २०२२ सालको नक्सामा नक्सांकन भएको गोरेटोबाटोलाई कम्तिमा १२ फीटको बाटोका रुपमा प्रस्तावित गरिएको छ । राजकुलोलाई कच्ची मोटरबाटो सरह ३२ फीट बनाउने निर्णय गरियो ।
गाविसका कार्यालय सहायक श्री प्रकाश डंगोलको करार अवधि प्रत्येक ६, ६ महिना थप्ने र गाविसको कार्यालय सहायक पद (रा.प.अन. द्वितिय श्रेणी÷खरिदार प्रशासन समूह) पद खुल्ला प्रतिस्पर्धाद्वारा स्थायी दरबन्दी पदपूर्ति गर्न दरबन्दी सृजना गरियो र सोको ब्यवस्थापन गर्ने अख्तियारी गाविसलाई दिने निर्णय गरियो ।
यस टोखा चण्डेश्वरी गा.वि.स.मा आवश्यक सहायक पद (रा.प.अन. द्वितिय श्रेणी÷खरिदार प्रशासन समूह) स्थायी पदपूर्तिका लागि पदपूर्ति समितिको अध्यक्ष श्री नन्दलाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा पदपूर्ति समिति गठन गर्ने निर्णय गरियो ।
निर्णय ५ गाविसले लिएका नीतिहरु ः
१. गा.वि.स. बोर्ड तथा सर्वदलिय संयन्त्रको निर्णय अनुसार भए गरेका कार्यहरु अनुमोदन गरियो ।
२. पुरानो पेश्की बेरुजु फछ्यौट गर्न पटक पटक ताकेता गर्दा पनि प्रभावकारी नभएको हुँदा पेश्की बेरुजु फछ्यौट गर्न बाकी महानुभावहरुको नाम ठेगाना र रकम खुलाएर गाविस कार्यालयमा कालो सूची बनाइ राख्ने र पेश्की बेरुजु बाकी महानुभावहरुलाई फछ्यौट नभएसम्म गाविसले दिने कुनै पनि सेवा सुविधा नदिने र थप प्रभावकारी पार्न अनुगमन समितिलाई सक्रिय पारी आ.व. ०७१।०७२ भित्र यस गाविसलाई पेश्की बेरुजु मुक्त गाविसका रुपमा अगाडी सार्न गाविस बोर्डलाई अधिकार दिने निर्णय गरियो ।
३. गाविस भवन अति जीर्ण भई भवन निर्माण कार्यका लागि सम्बन्धित जिविस, स्थानीय विकास मन्त्रालय÷अन्य निकायसँग सहयोगको हात बढाउने निर्णय गरियो ।
४. लोकतन्त्र पछिको मिति २०६९ पौष १४ मा सम्पन्न सातौं गाउँ परिषदले प्रस्तावित बजेट, गाविस बोर्डबाट कार्यान्वयन गरेको नीति तथा कार्यक्रमको बार्षिक आय ब्यय र कार्यान्वयनको अबस्थाको समीक्षा २०७१ सालको श्रावण महिनामा गरी सो समेत सार्वजनिक गर्न लाई गाविसको वेब साईट तथा सामाजिक संजाल तथा स्थानीय पत्र पत्रिका र शार्वजनिक चोकहरुमा समेत सूचना टाँसेर सार्वजनिक गरिने छ ।
५. योजना कार्यान्वयन स्थानीय उपभोक्ता समूहलाई सक्रिय बनाई उपभोक्ता मार्फत योजना निर्माण गराइने छ ।
६. रोजगारमूलक कृषी ब्यवसायलाई जोड दिने ।
७. टोखालाई सांस्कृतिक पर्यटन मैत्री क्षेत्र तथा होम स्टे संचालनका लागि सम्भाब्यता अध्ययन गर्ने ।
८. बार्षिक साधारणसभा नगरेका, संस्थाको नविकरण नगरेका, २ वर्षसम्म कुनै सामाजिक गतिविधी संचालन नगरेका, पेश्की बेरुजु रहेका तथा संस्था
   दर्ता नगरी संचालित कुनै पनि संघ÷संस्था÷समूहलाई कुनै पनि कार्यक्रम खर्च उपलब्ध नगराउन नीति अपनाइएको छ ।
९. टोखा चण्डेश्वरी गाविस वडा नं. २, ३ र ४ लाई जोड्ने श्री गणेशमान सिंहको पूर्ण कदको प्रतिमा रहेको ऐतिहासिक स्थल गणेश पोखरी तथा उद्यानलाई ब्यवस्थित रुपमा संचालनका लागि निश्चित मापदण्ड तथा शर्तहरु तोकी निजी वा सामूदायिक रुपमा भाडामा दिने तथा सो कार्यबाट आएको आम्दानीले टोखाको प्राकृतिक पर्यावरण तथा सरसफाइमा खर्च गर्न गरिने छ ।
१०. गाविसले पटक पटक बैठक राखी बजेट विनियोजन गर्ने कार्य पूर्ण रुपमा निरुत्साहित गर्ने ।
११. आ.व. ०६९।०७० को यथार्थ आय ब्यय आ.व. ०७०।०७१ को मंसिर मसान्तसम्मको संशोधित आय ब्यय र आ.व. २०७१।०७२ को अनुमानित आय ब्यय तथा कार्यक्रमहरु यस परिषदले अनुमोदन गरी कार्यान्वयनका लागि गाविस बोर्डलाई अख्तियारी दिने ।
१२. गाविसको काम कारबाहीलाई ब्यवस्थित गर्न गाविसको बैठकबाट निर्णय गरी स्वीकृतिका लागि परिषदले बैठकमा पेश भएका २०३९।९।१४ देखी २०७०।९।२६ गते सम्ममा निर्णयहरु अनुमोदन गरियो ।
१३. गाविसको स्वामित्व तथा संरक्षणमा रहेका देहायका सार्वजनिक मठ मन्दिर, जुम्बा, चैत्य, पाटी, पौवा, प्राचिन स्मारक, ताल तलैया, ढुंगेधारा, शार्वजनिक जग्गा, देवालय, गुथि सत्तल, भजनघर, शार्वजनिक चोक, विभिन्न खलः, गुठी लगायत अन्य सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख तथा संरक्षण गर्ने निर्णय गरियो ।
१४.गाविसको बैठकबाट तयार पारी परिषदको बैठकमा पेश भएका खर्च भएर जाने चल अचल सम्पत्तिको गाविसमा अभिलेख गर्न लगाई संरक्षण गर्न गाविस बोर्डलाई निर्देशन गरियो ।
१५. गाविसबाट वितरण गरिदै आएको सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत जेष्ठ नागरिक, एकल विधवा तथा अपांग भत्ता वितरण कार्य चालु आ.व ०७०।०७१देखी नेपाल इन्भेष्टमैन्ट बैंक शाखा कार्यालय गोगबु मार्फत दिदै आएकोमा उक्त कार्यको अनुगमन र कार्य प्रभावकारीताका लागि गाविसबाट गठित अनुगमन समिति मार्फत गर्ने निर्णय गरियो ।
१६. प्रत्येक योजनाको सम्बन्धित कार्यान्वयन कर्ताले आयोजना स्थलमा नै सार्वजनिक परिक्षण गरेपछि र अनुगमन समितिले अनुगमन गरी अन्तिम रिपोट पेश गरे पछि अन्तिम किस्ता भुक्तानी दिन तथा सामाजिक परिक्षण र सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम संचालनका लागि स्थानीय योग्य ब्यक्ति, संस्था छनौट गरी कार्यक्रम संचालन गर्न गाविसलाई निर्देशन दिने निर्णय गरियो ।
१७. स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, नियमावली तथा गाविस अनुदान संचालन कार्यविधी २०६७ बमोजिम गासि क्षेत्रमा संचालित विभिन्न कार्यक्रम आयोजनाहरुको समग्र अनुगमनका लागि २०६९।७।९ मा गठीत अनुगमन समितिलाई अनुमोदन गरियो ।
१८. गाविस बैठकबाट प्रस्तावित गाविस कार्यलयबाट आगामी आ.व.मा संचालन हुने योजना तथा कार्यक्रमको बाडफाड स्वीकृति गरी सो अनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने अधिकार गाविसलाई प्रदान गरियो ।
१९. गाविस अध्यक्षबाट परिषदमा प्रस्तुत गरिएको गाविसको बजेट नीति तथा कार्यक्रमलाई स्वीकृत गरियो ।
२०. गाविस कार्यालयबाट परिषदको बैठकमा पेश गरेका गत आ.व.मा सम्पन्न भएका योजनाहरुको बार्षिक प्रगति समिक्षा प्रतिवेदनलाई छलफल गरियो ।
२१. परिषदको बेठकमा अनुमोदनका लागि पेश गरिएका, सम्पन्न भई गासिसबाट जाचपास तथा फरफारक भएका योजनाहरुको बार्षिक प्रगति समिक्षा प्रतिवेदनलाई छलफल गरियो ।
२२. सहभागीतामूलक पद्धतिमा बस्ती हुँदै वडा नागरिक मञ्चबाट प्राथमिकतामा परी एकिकृत योजना तर्जुमा समितिमा पेश भएका तर स्रोत अभावले गर्दा बार्षिक गाउँ विकास योजनामा समावेश हुन नसकेको देहायका योजनाहरु प्राथमिकताका आधारमा देहायका निकायमा भाग गर्ने निर्णय गरियो ।
२३. गाविसबाट तयार पारिएको राजश्व प्रक्षेपण प्रतिवेदनलाई स्वीकृत गरियो ।
२४. शिक्षा, सरसफाई, स्वास्थ्य, खानेपानी, यातायात लगायत विभिन्न उपभोक्ता समितिहरु गठन भई संस्थागत निष्कृय भएका त्यस्ता उपभोक्ता समिति, संस्थाहरुको बस्तुगत स्थिती र संरचनालाई अध्ययन गर्न र पुनःसंरचना गरी कार्य सुचारु गर्न गाविसले बिशेष ताकेता र त्यस कार्यका लागि समन्वयकारी भूमिका खेल्न गाविस बोर्डलाई निर्देशन दिइयो ।
२५. नक्सापास, मालपोत, ब्यवसाय कर, घरजग्गा कर, बहाल धरौटी कर, सेवा शुल्क लगायतका विविध शुल्क र करका विषयमा जनचेतना र नागरिक सचेतना कार्यक्रम मार्फत जनतालाई बार्षिक रुपमा गाविसमा कर भुक्तान गर्नुपर्ने विषयमा सचेत पार्ने कार्यका लागि रचनात्मक कार्यक्रम वडा वडामा संचालनका लागि स्रोत अध्ययनका रुपमा सामाजिक संस्थालाई जिम्मा दिन गाविस बोडलाई निर्देशन दिइयो ।
२६. गाविस भन्दा बाहिरको हरेक फिल्ड सर्जमिन गर्दा अनिवार्य गाविसको कर्मचारीको उपस्थिती हुनुपर्छ । यदि सो कार्य नभई वा सम्बन्धित निकायले पठाएको पत्र गाविसमा दर्ता नभई आफूखुशी गाविस कर्मचारीको अनुपस्थितीमा सर्जमिन गरेको खण्डमा हदै सम्मको जरिवाना लिन गाविस बोर्डलाई निर्देशन दिइयो । साथै गाविस कर्मचारी गाविसको कामको सिलसिलामा फिल्डमा खटिदा नियमानुसारको फिल्ड भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरियो ।
२७. टोखाको सस्कृति, सभ्यता र सांस्कृतिक धार्मिक उजागर गर्न तथा टोखाको ऐतिहासिक पहिचान बोकेको चाकु र चाकु ब्यवसायिहरुलाई विशेष प्रोत्साहन गर्न गाविस मातहतबाट माथिलो निकाय र गाविस स्वयंले पनि संस्कृति र चाकु प्रवद्र्धन एवं प्रचार प्रसारमा रचनात्मक भूमिका खेल्न गाविस बोर्डलाई अख्तियार दिईयो ।
३८. गाविस भित्रको बस्तुस्थिती अध्ययनका सन्दर्भमा प्रत्येक ५ वर्षमा भिलेज प्रोफाईल अद्यावधिक गर्नुपर्ने भएकाले आ.व. ०७१।०७२ मा पनि २०६६ सालमा जस्तै बस्तुस्थिती अध्ययन भिलेज प्रोफाईल पुस्तिकाकारमा निर्माणका लागि गाविसमा रहेका तर खर्च नभएका शिर्षकका रकमबट भिलेज प्रोफाईल अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरियो ।
२९. गाविसमा नक्सापास नगराई जथाभावी घर निर्माण गरिरहेकोमा स्वीकृति लिएर मात्र घर निर्माण गर्ने कार्यलाई ब्यवस्थित गर्न अनुगमन समितिलाई क्रियासिल बनाउने । आ.व. ०७१।०७२ देखी घर बनाउनु अगाडी स्वीकृति तथा नक्सापास गर्ने कार्य कडा गरिनेछ । निर्माण सम्पन्न पछि आउने नक्सापासलाई अनुगमन समितीको निर्णय मुताविक जरिवाना शुल्क तोक्नेछ ।
३०. यसै वर्ष फागुन १७ र १८ गते दुईदिवसिय टोखा महोत्सवलाई भब्य एवं सभ्य रुपमा सम्पन्न गर्न गाविसले खेल्न सक्ने हरेक रचनात्मक एवं आर्थिक भुमिका निर्वाह गरिने छ । टोखा महोत्सव आयोजक नेवाः गुथिलाई गाविस परिवार हार्दिक आभार प्रकट गर्दछ ।
३१. टोखा चण्डेश्वरी वडा न.. २ मा रहेको थरखेल क्षेत्र विगत लामो समयदेखी स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत त्रिभुवन विश्व विद्यालय शिक्षण अस्पताललाई नेपाल सरकारले भोगाधिकार दिई स्थानीय टवरमा उक्त जग्गा उपभोगबाट बञ्चित रहेकोले र आजसम्म भोगाधिकार मात्र लिई कुनै कार्य नगरी ओगटी मात्र राख्ने शिक्षण अस्पतालबाट उक्त जग्गा भोगाधिकार फिर्ता गरी टोखाबासीका लागि खेलकुद मैदान तथा पर्यटकिय स्थलका रुपमा विकास गर्ने नीति लिइने छ ।
माथिका उपरोक्त निर्णयहरु कार्यान्वयनका लागि गाविस बोर्डलाई अख्तियारी दिने निर्णय गरियो ।
 प्रकाशित मितिः २०७१ भाद्र ९ गते
Facebook Comments

अन्तिम अपडेट: ९ भाद्र २०७१, सोमबार १७:४०

तपाईको प्रतिक्रिया